Regulamin


Regulamin serwisu społecznościowego Kwestia Kasy.

 

I Definicje określeń użytych w Regulaminie.

“Serwis” – portal społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.kwestiakasy.pl

“Administrator” – operator Serwisu Kwestia Kasy.

“Użytkownik Serwisu” zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

“Konto” – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

“Profil” – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione dobrowolnie w Serwisie przez Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu. Dane Użytkownika, w tym zdjęcia, mogą być wykorzystywane przez Administratora Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

“Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi są bezpłatne.

“Forum” – interaktywna część Serwisu w której Użytkownicy mogą umieszczać swoje opinie i dyskutować na wybrany temat.

“Regulamin portalu społecznościowego” zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

II Warunki korzystania z Serwisu

1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.

2. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

4. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznał-em/-am się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpił-em/-am do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Serwisu,
f) W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://kwestiakasy.pl/polityka-prywatnosci

7. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
a) wypowiedzi naruszają prawo, w tym prawo prasowe,
b) wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe
Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie. Użytkownicy zainteresowani reklamą w Serwisie proszone są o kontakt info@kwestiakasy.pl
c) Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora.

8. Administrator i Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za merytoryczną treść wypowiedzi Użytkowników Serwisu oraz zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za skutki stosowania się do tych treści przez Użytkowników Serwisu.

9. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Użytkownik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

10. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

11. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

 

III Usługi oferowane w Serwisie

1. Administrator oferuje Usługi bezpłatne Użytkownikom Serwisu.

2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:
a) założenia Konta,
b) prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć,
c) aktywności na Forum,
d) komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami.

 

IV Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie http://kwestiakasy.pl/regulamin